Direct contact

Tel: 06 22105584

info@filiusfilia.nl

Onderzoeken

Een onderzoek door Filius Filia heeft als doel kindkenmerken in kaart te brengen om zo meer te weten te komen over de sterke en minder sterke eigenschappen en vaardigheden. Er wordt getracht meer inzicht te krijgen in het kind en hem of haar beter te begrijpen. Het uitgangspunt bij onderzoeken is een realistisch beeld te schetsen dat recht doet aan de eigenschappen of capaciteiten van het kind. Een voorwaarde hiervoor is het creëren van een veilige omgeving met de juiste sfeer waarin het kind zich prettig voelt en zichzelf durft te laten zien en horen.


De onderzoeksgebieden zijn onder andere;

Intelligentie

Bij een intelligentieonderzoek wordt in de eerste plaats het IQ bepaald. Echter, ook verschillende aspecten van intelligentie zoals verbale kwaliteiten, performale capaciteiten, ruimtelijk inzicht en detailwaarneming worden in kaart gebracht. Vragen over hoogbegaafdheid kunnen onder andere met een IQ-onderzoek worden beantwoord.

Gedrags- en persoonlijkheidskenmerken

Een analyse van gedrags- en persoonlijkheidskenmerken kan uitkomst bieden wanneer er vragen zijn over het algemeen functioneren van het kind. De emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, druk of juist teruggetrokken gedrag, worden middels verschillende tests, vragenlijsten en observaties in kaart gebracht. Op deze manier kan worden bepaald op welk niveau het kind zich bevindt in vergelijking met leeftijdgenoten. Een dergelijk onderzoek heeft niet als doel ‘een sticker te plakken’, maar bepaalde kenmerken te meten en te inventariseren om zo meer inzicht te krijgen in het kind.

Werkhouding

Een werkhoudingsonderzoek richt zich op de taakaanpak van het kind. Bij een werkhoudingsonderzoek wordt onder andere gekeken naar concentratie, werktempo, nauwkeurigheid van werken, volgehouden aandacht en selectieve aandacht.

Leervorderingen

Soms zijn er vragen over de leervorderingen van kinderen. Vragen over doubleren (zitten blijven) of versnellen, vragen over huidige prestaties of het rapport. Met behulp van een leervorderingenonderzoek of didactisch onderzoek kunnen deze vragen beantwoord worden.

Uiteraard is het mogelijk om onderzoeken te combineren (bijvoorbeeld een intelligentie- en werkhoudingsonderzoek) of te kiezen voor een deelonderzoek. Bij een deelonderzoek wordt het onderzoek versmald en slechts een enkel aspect van bijvoorbeeld de intelligentie of werkhouding onderzocht. Een leervorderingenonderzoek kan zich ook beperken tot slechts één vakgebied, zoals een rekenonderzoek of leesonderzoek.

Op meerdere wijzen kan onderzoek worden gedaan. De verschillende onderzoekstypen zijn:

  • Testafnames: Bij de meeste onderzoeken zullen bij uw kind (psychologische) tests worden afgenomen. Dit gebeurt in een één op één situatie met de onderzoeker.

  • Observaties: Observaties kunnen onder andere plaatsvinden in de thuissituatie en / of de schoolsituatie. Tijdens een één op één onderzoek met het kind zelf, zoals tijdens testafnames, zijn observaties per definitie onderdeel van het onderzoek.

  • Documentonderzoek: In het geval van documentonderzoek kunnen bestaande documenten zoals rapporten en toetsgegevens nader bekeken en geanalyseerd worden.

Staat het onderzoek dat u wenst er niet bij of heeft u andere vragen? Bel of mail gerust.